GüZELL???N BOTAN?K GüCü

"M?KROS?RKüLASYON SA?LAYAN K?NEZYO MASAJ

Cilde h?zla nüfuz eden serumlarla birlikte

BASKI HAREKET?

Elinizi gergin tutarak avu? i?lerinizle yanaklar?n?za, ?akaklar?n?za, aln?n?za, tekrar yanaklar?n?za ve son olarak boynunuza bask? uygulay?n.

CANLANDIRMA HAREKET?

Ba?parma??n?z? ve i?aret parma??n?z? kullanarak iki parma??n?z ile kü?ük s?k??t?rma hareketleri yap?n. Bu hareketleri yanaklar?n?zda ?akaklar?n?zda, aln?n?zda, tekrar yanaklar?n?zda ve son olarak boynunuzda uygulay?n.

P?YANO HAREKET?

Parmak u?lar?n?z? kullanarak piyano hareketleri ile aln?n?zdan boynunuza do?ru nazik?e masaj yap?n

C?LT SORUNLARINA ??ZüMLER

NEMS?Z VE KURU C?LT

HYDRASKIN KOLEKS?YONU

Gün boyu süren nem etkisi

 • Nemlendirilmi? ve sa?l?kl? bir cilt g?rünümü i?in
 • Makyaj?n tazeli?ini gün boyu korur
 • Cildin nem ihtiyac?n?n uzun süre korunmas?na yard?mc? olur
HASSAS?YET VE KIZARIKLIK

INTRAL KOLEKS?YONU

?evresel fakt?rlere, iritasyon olu?umuna ve stresin olumsuz etkilerine kar?? koruyucu formül

 • Cildi k?sa sürede yat??t?r?r
 • Cildi ve cilt bariyerini ?evresel fakt?rlerin y?prat?c? etkilerine kar?? korumaya ve daha gü?lü bir cilt g?rünümü kazand?rmaya yard?mc? olur
 • K?zar?kl?k g?rünümünü k?sa sürede g?zle g?rülür ?l?üde azaltmaya yard?mc? olur.
OLGUNLA?MANIN ?LK BEL?RT?LER?

IDEAL RESOURCE KOLEKS?YONU

Daha gen? g?rünen cildin s?rr?! Cildin daha pürüzsüz & ayd?nl?k bir g?rünüm kazanmas?na yard?mc? olarak daha güzel bir cilt dokusu sa?lar.

 • Cildi pürüzsüz bir g?rünüm kazand?r?r
 • Daha güzel bir cilt dokusu sa?lar, g?zenek g?rünümünü azaltmaya yard?mc? olur.
 • ?nce ?izgi ve k?r???kl?k g?rünümünü g?zle g?rülür ?l?üde azalt?r
??ZG? & KIRI?IKLIKLAR

EXQUIS?GE KOLEKS?YONU

Cildin olgunla?ma sürecini yava?latmaya yard?mc?, cilde pürüzsüz, s?k? ve ayd?nl?k g?rünüm kazand?ran seri

 • Daha s?k? ve dolgun g?rünen bir cilt i?in cildin elastikiyetini art?rmaya yard?mc? olur.
 • ?nce ?izgi ve k?r???kl?k g?rünümünü k?sa sürede azaltmaya yard?mc? olur.
 • Cilde do?al ???lt?s?n? geri kazand?rmaya yard?mc? olarak cildin ayd?nl?k bir g?rünüm kazanmas?n? destekler.